УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.moe-bebe.com 

Макаве ЕООД е официален предсатвител за България на продуктa WaterWipes.
www.moe-bebe.com е собственост на Макаве ЕООД.

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия.
Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт.
Макаве ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия

• www.moe-bebe.com е уебсайт за информация и  електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Макаве ЕООД. • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Макаве ЕООД.
• Макаве ЕООД, чрез www.moe-bebe.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварителнo уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

• При липса на складова наличност от заявената стока Макаве ЕООД, чрез www.moe-bebe.com, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Макаве ЕООД чрез www.moe-bebe.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Макаве ЕООД чрез www.moe-bebe.com на

заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка.

• Макаве ЕООД чрез www.moe-bebe.com се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му

достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.

• Макаве ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.moe-bebe.com .

• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните

1. Макаве ЕООД се задължава:

• да извърши доставка в срока оказан в информацията за доставка на стоки на заявената за покупка стока;
• да гарантира, че всички продукти са произведени от Irish Breeze Ltd., Donore Road, Drogheda, Co. Louth, Ireland и са внесени  в страната от Макаве ЕООД, същите са запечатани от производителя и в срок на годност.

2. Клиентът се задължава:

• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка. • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка . Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи.
За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Макаве ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Макаве ЕООД се освобождава от  задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да  получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема  всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента  на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е  доставена при едно от следните условия:

• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи  чрез обикновения й преглед.  • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.  • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде  установено в момента на доставката.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне  получените артикули на адрес :  гр. София, – офис на Еконт, София „Резбарска“ , получател Макаве ЕООД  – до поискване. За сметка на получателя. Връщането се допуска при следните условия:

• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Макаве ЕООД електронен адрес за  кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката;  • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети;  • клиентът е съгласувал с представител на Макаве ЕООД начина на възстановяване на заплатената от  него сума за закупената стока, подлежаща на връщане.;

Макаве ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено  едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни

• Макаве ЕООД чрез www.moe-bebe.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента,  станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това  задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Макаве ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

• Макаве ЕООД чрез www.moe-bebe.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други
законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия,  изпратено на следния e-mail адрес: metev@makave.eu

IV. Разкриване на информацията

• Описаните по- горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ Макаве ЕООД чрез www.moe-bebe.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат

съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката,

правилата на морала и добрите нрави.

• “ Макаве ЕООД чрез www.moe-bebe.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на  трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:  • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото  законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;  • Макаве ЕООД чрез www.moe-bebe.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност

• Макаве ЕООД чрез www.moe-bebe.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Макаве ЕООД чрез www.moe-bebe.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на

Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Макаве ЕООД чрез www.moe-bebe.com . Макаве ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие  не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи  се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,  изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства,
ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на  Макаве ЕООД съобразно българското законодателство.

lenta-nagradi-1


The WaterWipes name, brand, design, trademark and manufacturing technology are exclusive intellectual property of iblogo-1Irish Breeze Ltd, Platin, Drogheda, Co. Louth, Ireland.Ph:+353 41 9877460 email: info@waterwipes.com